Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

Trias politica en de vierde, de vijfde en de zesde macht

Posted on March 26, 2023 at 2:15 PM Comments comments ()

Trias politica en de vierde, de vijfde en de zesde macht

 

DRAFT 3.0

 

27 maart 2023

 

Reeds vroeg tijdens haar periode als minister moest de nu ex-minister van GNM publiekelijk opbiechten dat ze tot op dat moment geen weet had van de trias politica en dat zij in haar onwetendheid zich is gaan inmengen in zaken van de rechterlijke macht (MFK corrigeert minister Pietersz-Janga, 2021). Dit zou haar in maart 2023 noodlottig worden. Iedereen dacht dat het een geïsoleerd geval was, tot dat minister van Financiën geen twee weken terug een journaliste belette van vrije nieuwsgaring, een hoeksteen van de persvrijheid (Deur ministerie van Financiën gesloten voor TV Direct, 2023). Als hij de politieke geschiedenis van ons land kende had hij deze faux pas niet begaan. Immers in 2004 oordeelde de rechter dat dit niet mag, in een vonnis tegen het Land de Nederlandse Antillen (minister president Louisa Godett) dat dit niet mag (Persvrijheid vonnis Amigoe Land, 2011).

Velen riepen nu dat de minister aan de vierde macht was gekomen. (Er kwamen allerlei nuanceringen van de kant van de minister, maar ook van dat deel van de pers dat wegkeek, bijvoorbeeld dat het geen persconferentie betrof en dergelijk, maar mijns inziens allemaal niet ter zake doende.) Dat de minister aan een macht was gekomen is juist, maar het is de vijfde macht. En ook deze vijfde pilaar van de democratie is al decennia lang aan het verzwakken en dat is nu in vele andere delen van de wereld ook het geval.

De vierde macht is het ambtelijk apparaat en dat heeft de politiek in bij de start van het nieuwe land in 2010, letterlijk de nek omgedraaid, door met name de top slecht te noemen en is dit nooit meer te gecorrigeerd (Goede, 2019).

De zesde macht zijn de consultants. (Los van de schade die de brache zichzelf heeft berokkend.) Deze macht is na 2010 wegbezuinigd officieel door de politiek, al dan niet onder druk van Nederland (Goede, 2020). Althans de consultants die echt macht hadden door kennis. Daarvoor in de plaats creëerde de politiek scheme van consultants―niet gehinderd door kennis en relevante ervaring―dat gaandeweg de vorm kreeg en wat wij thans duiden met Family & Friends (Goede, 2001; Goede, 2018).

Al met al zijn de checks and balances van de democratie totaal geërodeerd, veel meer dan toen Transparency International in 2013―wij zijn nu tien jaar veder―een assessment uitvoerde (National Integrity System Assessment Curacao 2013, 2013). De crisis van de democratie is wereldwijd en een correctie kan niet uitblijven (Goede, The End of Democracy as we know it, 2019). Dit is volgens mij ook een verklaring van resultaat van de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland in maart 2023, waarbij de Boeren Burgere Beweging uit het niets de grootste werd.

 

References

Deur ministerie van Financiën gesloten voor TV Direct. (2023, maart 19). Opgehaald van nu.cw: https://nu.cw/2023/03/10/deur-ministerie-van-financien-gesloten-voor-tv-direct/?fbclid=IwAR36vXxGJvypDtr9wTvvHwrQl3Mzu37vGYlTOWY9s98K_YD--L3nhKrLld0

Goede, M. (2001). Ontwikkeling van de consultancy-branch in de Nederlandse Antillen". Management & Consultancy Netherlands. Opgehaald van https://www.academia.edu/37059197/De_ontwikkeling_van_de_consultancy_branche_in_de_Nederlandse_Antillen

Goede, M. (2018). Consultancy in Curacao en de Dutch Caribbean van 2000 tot en met 2020. Management & Consultancy Netherlands. Opgehaald van https://www.academia.edu/37926265/Consultancy_in_Cura%C3%A7ao_en_de_Dutch_Caribbean_van_2000_tot_en_met_2020_Nieuws_Algemeen_Management_and_Consulting_pdf

Goede, M. (2019). De casus ambtelijk apparaat Curaҫao. Opgehaald van https://www.academia.edu/38225078/De_casus_ambtelijk_apparaat_Cura%D2%ABao

Goede, M. (2019). The End of Democracy as we know it. Kybernetes. Opgehaald van https://www.academia.edu/39655240/The_future_of_democracy_the_end_of_democracy_as_we_know_it

Goede, M. (2020). Overheid Curaçao verlaagt tarieven consultants: einde consultancy in Caribisch Nederland? Management & Consultancy Netherlands. Opgehaald van https://www.academia.edu/44041810/Overheid_Cura%C3%A7ao_verlaagt_tarieven_consultants_einde_consultancy_in_Caribisch_Nederland

MFK corrigeert minister Pietersz-Janga. (2021, november 23). Opgehaald van antilliaansdagblad.com: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/24726-mfk-corrigeert-minister-pietersz-janga?fbclid=IwAR2wkkTBc3GB-8ixpFtDmsH7zltwSazlvN3-HfQHJNlNwA_JfUXv1XIZ544

National Integrity System Assessment Curacao 2013. (2013, June 25). Opgehaald van www.transparency.org: https://www.transparency.org/en/countries/cura%C3%A7ao

Persvrijheid vonnis Amigoe Land. (2011). Opgehaald van www.curacao-law.com: https://www.curacao-law.com/wp-content/uploads/2011/10/Persvrijheid-vonnis-Amigoe-Land-260104.pdf

 

 

 

Miguel Goede

 

The Social Philosophers

Posted on March 25, 2023 at 11:05 AM Comments comments ()

The Social Philosophers

 

DRAFT 3.0

 

26 maart 2023

 

De volledige titel van het boek luidt “A sweeping history of man's quest for community by one of our most respected and important thinkers; The Social Philosophers; Community & Conflict in Western Thought; Robert Nisbet; Concise Edition; Update” (Nisbet, 1983). Dit boek staat al vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw in mijn kast, maar nu pas was de geest rijp, zal ik maar zeggen. Na het lezen van het boek ging ik nog wat context informatie naslaan en bleek dat Robert Nisbet wordt bestempel als conservatief. Ik weet niet goed wat men in de VS hiermee wil zeggen, maar uit de context begrijp dat hij iemand was die niet geloofde in de revolutionaire weg.

De hoofdstukken: de politieke gemeenschap, de religieuze gemeenschap, de ecologische gemeenschap, de revolutionaire gemeenschap, geven de essentie weer van de opbouw van het werk aan de hand van verschillende auteurs, van Plato tot Franz Fanon. Het geeft een overzicht van de ontwikkeling van de westerse filosofie vanaf het instorten van de Griekse polis op zoek naar gemeenschap. Deze zoektocht naar gemeenschap is volgens Nisbet het hoofdthema de afgelopen tweeduizend vijfhonderd van de zoektocht naar het verzoenen van individu en gemeenschap.

Het begint met Plato, vijf eeuwen voor Christus, en de crisis van de stadstaat. Hij neemt ons mee door de opkomst van het Christendom aan het einde van het Romeinse Tijdperk door de ecologische samenlevingen die streven naar meer balans met de natuur en belanden wij in de revolutionaire gemeenschappen. Een van de vele take aways is dat de Franse Revolutie veel breder en dieper was dan de Amerikaanse Revolutie. Maar volgens Nisbet is het Marxisme de eerste en echte revolutie omdat het volgens Karl Marx historisch gedetermineerd, onontkoombaar, is. Hij besteed ook aandacht het anarchisme en ook aan Franz Fanon.

De conclusie van Nisbet is dat alle revoluties niet blijvend zijn en dat ze meer dodelijke slachtoffers maken dat het regiem dat ze opzij zetten en dat ze onderdrukkender zijn dan dan wat ze opzij schuiven. Dat onderbouwt de schrijver en daarom noemen anderen hem een conservatief. Ik moet zeggen dat als ik kijk naar de revolutie in Suriname, de opkomst van Hugo Chávez in Venezuela, maar ook naar de opkomst van Wiels c.s. op Curaçao ik de redeneertrant van Nisbet kan volgen.

 

References

Nisbet, R. (1983). A sweeping history of man's quest for community by one of our most respected and important thinkers; The Social Philosophers; Community & Conflict in Western Thought; Robert Nisbet; Concise Edition; Update. Washington: Washington Square Press Publication.

 

 

Miguel Goede

 

Curacao krimpt

Posted on March 24, 2023 at 2:45 PM Comments comments ()

Curacao krimpt

 

DRAFT 3.0

 

25 maart 2023

 

Ik heb het niet over de krimp van de economie en ook niet van de 444 km2, hoewel ik het door ook eerder over heb gehad. Dan denk ik aan twee zaken: door de staatkunige herstructurering gingen wij vijf eilanden naar één, en door de klimaatcrises zal steeds meer land onderwater komen. Ik heb het hier echter over de krimp van de bevolking. Ook daar heb ik het meerdere keren over gehad. Maar daar reageerden wij nauwelijks op.

Nu zijn er op 22 maart 2023 de nieuwe cijfers verschenen. De bevolking is geslonken tot 148.935 inwoners per 1 januari 2023. Eén jaar geleden waren wij al geslonken tot 151.066. 5.728 mensen emigrereden; meer dan 2021 en 2020―vermoedelijk velen naar Nederland en Bonaire.

Het zijn niet alleen kansarmen die vertrekken. Ook veel opgeleide mensen, bijvoorbeeld mensen die tevergeefs hebben gewacht op het heropenen van de raffinaderij. Het is hetzelfde als het cijfer inzake de zogenaamde illegalen op het eiland. Het is hoog―ik hoor schattingen reikend van 10.000 tot met 20.000―maar er zijn geen cijfers.

Het is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon en iets dat wij eigenlijk allang wisten maar nu komt het hard aan en is er lichte paniek. Het komt aan want wij zijn data fetisjisten. Veel koopkracht is dus vertrokken. Maar ook veel deskundigheid. Voeg daaraan toe de inflatie van 7,4% over het jaar 2022. Dus Curacao blijft verarmen. En vergeet niet dat er nu nog minder mensen bijdragen aan de sociale fondsen. Wij zijn al de armsten met de meeste armen in het Koninkrijk.

Op dezelfde dag maakt het ministerie van Financiën bekend het innen van achterstallige belasting nog verder intensiveert en dat de belastingbetaler rente moet betalen van 6,75% over de belastingschuld. Eerder kondigde Financiën aan dat de schuld van 2017 wordt gecanceld. Dus komt de koopkracht nog verder onder druk te staan.

Door dat het vooral relatief jongeren zijn die vertrekken vergrijst Curaçao nog sneller en komen de pensioenen nog verder in de problemen, zoals ik reeds zei. Vergeet niet dat de pensioenen bij de Ennia―en dat zijn er heel wat―ook al onzeker zijn en er al hard op wordt gesproken over het korten van de pensioenuitkeringen.

Eerder deze week verscheen weer de lijst van gelukkigste landen. Nederland is het vijfde land, daar is Curaçao zeker niet bij meegerekend. Aquarissen uit Nederland en België vroegen mij of aquarissen hier al hun mond hebben geopend om de problemen aan te kaarten en of de regering al iets heeft laten weten. Ik moest beide vragen ontkennend beantwoorde. Wij zijn bezig met de zesde poging op de raffinaderij te heropenen. De burgers hebben een kort lontje en slaan elkaar letterlijk en figuurlijk in elkaar; relationeel geweld en karaktermoord is zeer hoog―over het eerste publiceert de politie wekelijks data.

Het is duidelijk dat onze leefbaarheid steeds achteruit gaat. Het vreemde is dat velen de Vision Curaçao 2030 (Goede, 2023) niet downloaden; men blijft maar vastlopen in wat er nu is en steed verder krimpt. Wat wij moeten constateren is dat wij als actieve burgers zelf moeten werken aan de kwaliteit van ons leven hier, daar speelt solidariteit een belkangrijke rol.

 

References

Goede, M. (2023). Vision Curacao 2030, RESET COVID-19. Retrieved from https://www.academia.edu/97853778/CURA%C3%87AO_2030_R_E_S_E_T_C_O_V_I_D_1_9

 

 

 

Miguel Goede

 

De sofisten van nu

Posted on March 23, 2023 at 2:45 PM Comments comments ()

De sofisten van nu

 

DRAFT 3.0

 

24 maart 2023

 

Vijf eeuwen voor Christus begonnen Griekse filosofen zich te concentreren op mensgerichte ideeën, zoals democratie in Athene. De filosofen die sofisten (experts) worden genoemd, stonden op. Ze richtten zich vooral op ideeën die politiek bruikbaar waren. Ze geloofden dat mensen moeten doen wat nodig is om succesvol te zijn in het leven. En dat is voor iedereen anders. Sofisten waren de eerste relativisten. Overreding was erg belangrijk, belangrijker dan de waarheid. Dubbele standaarden en hypocrisie ontstonden. Sofisten en anderen predikten het ene en deden het andere. Over het algemeen geloofden sofisten niet in natuurlijke of goddelijke gedragsnormen. Door dit alles stonden sofisten bekend als niet betrouwbaar. In die tijd waren politici erg populistisch.

Socrates kwam in opstand tegen de sofisten. Hij wordt gezien als wijs en een onbaatzuchtige zoeker van de waarheid. Hij is de seculiere Jezus die stierf voor de waarheid. Het moment dat hij het gif dronk werd geschilderd door Jacques Louis David, de Franse schilder. Wel vond hij dat wetten op een natuurlijke realiteit moeten berusten en dat wetgeving en politiek speciale vaardigheden vereisen en niet aan iedereen mogen worden overgelaten. Hij was niet blij met de democratie zoals die toen functioneerde (Stevensons, 1998).

Maar de sofisten zijn van alle tijden. Ook nu misbruiken experts hun kennis. Het zijn de hoger opgeleiden (of niet opgeleiden), consultant of niet, jurist of niet, financieel deskundige of niet. Ze dienen iedere politiek―ook nu zijn er populisten―als de geldstromen maar hun kant uit komen. Zie de poging om de raffinaderij te herstarten heeft al meer dan dertig miljoen kost in een paar jaar. Het nieuwe ziekenhuis CMC heeft meer da twee- of driehonderd miljoen gulden meer gekost dan begroot.

Een echte Socrates zie ik niet, wel zie ik dat ook nu velen niet blij zijn met het functioneren van de democratie.

 

References

Stevensons, J. (1998). Philosophy.

 

 

 

 

Miguel Goede

 

Duurzaam denken doen; great minds think alike?

Posted on March 22, 2023 at 7:40 AM Comments comments ()

Duurzaam denken doen; great minds think alike?

 

DRAFT 3.0

 

22 maart 2023

 

Ik heb het boek net uit. Het boek is verschenen in 2011. Hoe het nu pas op mijn leesstappel is beland is mij een raadsel. Ik denk het is verschenen is tijdens het opruimen van mijn boekenkast. Daar zit de hele bibliotheek van Wim de Vrijer, die is overleden, bij. Ik moet doorlezen want mijn dochter komt later deze week en dan vrees ik―ik weet het zeker―weer een stapel boeken bij komt.

Ik had niet verwacht dat het boek nog actueel zou zijn; het tegendeel is waar. Het boek kon gisteren zijn geschreven. Het gaat om een visie―van Nederland―van 2035. De visie van Curaçao vermeldt 2030, maar kijkt ook verder (Goede, 2023). Het boek is van Our Common Future 2.0, met voorwoord van Ruud Lubbers (Jonker, Duurzaam denken doen; 2011 - 2035; Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst, 2011).

Het is opvallend hoe groot de overeenkomst is tussen de twee visie. Het is teveel om op te noemen. Het begint al met ‘denken en doen’. Ook wij benadrukken het doen. Het bestaat uit 19 hoofdstukken. Er is maar één aarde die zichzelf prima redt, met of zonder mensen. Het is het eigenbelang van de mens om voor de aarde te zorgen. Het onderwerp staat al vanaf 1972 op de agenda maar Malthus (1766 – 1834) voorspelde het probleem al veel eerder.

Zomaar een paar punten. Lokaal produceren. Vanuit huis. Grote organisatie zijn zo langzamerhand passé. Misschien moeten wij niet langer denken aan Nationaal Bruto Product maar aam Nationaal Bruto Geluk, net als Bhutan. Na globaal wordt lokaal steeds belangrijker. Er is nieuw leiderschap nodig. Wij moeten collectieve kennis van hoe het niét moet omzetten in collectieve wijsheid hoe het wel moet. De toekomst wordt gemaakt door er nu al aan te werken. Be the change you want. Het gaat om een nieuwe manier van denken en vooral doen. Het gaat om het omkeren van individualisme naar inclusiviteit; een balans tussen het individuele en het gezamenlijk belang. Het erkennen dat de mens als een sociaal wezen is. Om actief burgerschap en een nieuwe rol van de overheid.

Het gaat om een netwerksamenleving met andere verhoudingen tussen overheid, NGO’s en bedrijfsleven; minder top-down. De maatschappij zijn wij zelf; samen, anders en beter beslissen, met elkaar in dialoog.

In 2035 gaat het om een betaalbaar en duurzaam zorgsysteem met goede, op maat gemaakte zorg voor iedereen. Gezondheid begint bij het individu en ziekenhuizen zoals in 2011 bestaan in 2035 niet.

In 2035 bestaan de traditionele werkgever, werknemer en werkplek niet. Geluk is de maatstaf en samenwerken is het toverwoord. Werk is integraal onderdeel van ons leven. Wij werken vanuit vertrouwen. Werken is geen levensloopbaan maar kunst.

Spiritualiteit is in 2035 een belangrijke individuele aangelegenheid. Maar de leiders zijn wij allemaal; wij doen het samen. Iedereen stuurt mee; de beste stuurlui sturen samen. Er komt een balans tussen competitie en samenwerken. Net zo komt er een balans tussen de drie P’s (people, planet, profit). Paradoxaal worden zaken meer lokaal en wordt er meer wereldniveau zaken afgesproken. Dit allemaal mogelijk gemaakt door sociale media, dat ook gevaren kent waarvoor moet worden gewaakt.

De huidige manier van omgaan met groei, winst en bezit heeft geleid tot onduurzaam gedrag. Economische groei ging niet gepaard duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd ontstond er een groeiende ongelijkheid tussen een kleine top en de massa. Er zijn dus grenzen aan groei.

Banken en bedrijven vervullen een cruciale rol door duurzaamheid als uitgangspunt te nemen van hun financieringsbeleid. Bij productie zal rekening gehouden moeten worden circulaire economie; afval is weer grondstof. In 2035 ons energieverbruik en de manier van energie totaal anders.

In 2035 is een goed huis een thuis. Vele functies en diensten zijn op loopafstand en anders op de fiets. Huizen zijn smart. Op de daken wordt groente verbouwd. Het beschikken over schoon water is essentieel en er wordt gelet op iedere druppel. Er wordt minder gereisd. Behalve de schone auto zijn er allerlei innovaties op het gebied van mobiliteit. Het reizen wordt minder en anders. Onderscheid tussen virtueel en echt wordt klein, dus minder behoefte aan reizen.

Een beter wereld begint op ons bord. Wij denken anders over eten en eten anders. Zo wordt verwacht dat wij net als elders in de wereld meer insecten zullen eten voor proteïne. Ook zal er geen voedsel meer verspild worden. De stad is groen en er wordt veel voedsel verbouwd. Voedsel komt uit de buurt en uit de regio. Men wil weten wat men eet. Wij zullen ook steeds meer samen ons eigen voedsel verbouwen. Het gemeenschappelijke zal voorrang moeten krijgen boven individuele en de aarde boven de economie. In 2035 leven wij in een ‘groene zee’ met eilandjes van menselijke activiteiten, in plaat van andersom.In 2035 is ons brein ook anders. Alles draait om talent en een goed ontwikkeld ethisch brein. Onderwijs is in 2035 lifelong learning. Scholen zijn opleidingscentra. Jong en oud leren niet alleen samen maar ook van elkaar. Het gaat om samenwerken en over grenzen heen kijken.

 

References

Goede, M. (2023). Vision Curacao 2030, RESET COVID-19. Opgehaald van https://www.academia.edu/97853778/CURA%C3%87AO_2030_R_E_S_E_T_C_O_V_I_D_1_9

Jonker, J. (2011). Duurzaam denken doen; 2011 - 2035; Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst. Deventer: Kluwer.

 

 

 

Miguel Goede

 

Low trust society

Posted on March 21, 2023 at 6:15 AM Comments comments ()

Low trust society

 

DRAFT 3.0

 

22 maart 2023

 

Een Low trust society is een samenleving waarin mensen een algemeen wantrouwen hebben ten opzichte van elkaar, instellingen en instituties. Dit kan zich op verschillende manieren manifesteren, zoals aarzeling van mensen om op anderen te vertrouwen, achterdocht jegens vreemden en een gebrek aan vertrouwen in de overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instellingen.

In een samenleving met weinig vertrouwen zijn mensen meer op hun hoede en voorzichtiger in hun interacties met anderen. Ze zullen minder geneigd zijn om samen te komen, samen te werken of relaties van welke aard dan ook aan te gaan. Dit kan leiden tot een gebrek aan sociale cohesie en gemeenschap, wat negatieve gevolgen kan hebben voor individuen en de samenleving als geheel.

Een samenleving met weinig vertrouwen kan ook gevolgen hebben voor economische en politieke systemen. In een dergelijke samenleving zijn mensen minder geneigd om in hun eigen gemeenschap te investeren, zich bezig te houden met ondernemerschap of bij te dragen aan publieke goederen en het maatschappelijk debat. Ze zijn misschien ook minder geneigd om overheidsfunctionarissen of andere leiders te vertrouwen, wat leidt tot een gebrek aan deelname aan het politieke proces.

Over het algemeen kan een samenleving met weinig vertrouwen leiden tot een ineenstorting van sociale normen en instituties, wat resulteert in een reeks negatieve effecten op individuen en gemeenschappen.

Dit wantrouwen leidt er toe dat (zakelijke) transacties moeizaam verlopen en dus tot hoge (transactie)kosten leiden. Dit verklaart ook waarom wij liever bij Family & Friends aankloppen en niet via de markt bij de aanbieder met de beste- prijs en kwaliteitverhouding.

Waar komt dit vandaan? Het is ongetwijfeld historisch ontstaan en gerelateerd aan de kleinschaligheid en het feit dat wij een eiland zijn. Onze grote helden, Tula en Piar, zijn beiden verraden door hun eigen mensen. Maar is dat zo bijzonder? Zie Cesar, Willem van Oranje en Ghandi, om maar een paar te noemen. Soms hoor ik dat dit wantrouwen is geschapen op de plantages om de slaven te kunnen controleren. Ik weet het ook niet en moeten wij dan er maar mee leren leven?

 

Miguel Goede

 

Ondersteboven, de wereld op zijn kop

Posted on March 19, 2023 at 8:15 PM Comments comments ()

Ondersteboven, de wereld op zijn kop

 

DRAFT 3.0

 

21 maart 2023

 

 

Op 8 maart 2023 zat ik weer in studio van Z86 ingesprek met Orlando Cuales. Daar flapte ik uit dat wij nu allemaal wel in de gaten hebben dat onze economie drijft op de kurk van de economische sector. Wat wij niet willen weten is dat er een tweede kurk is en dat is het informele circuit, waar de (internationale) misdaad een groot deel van is. Als ik gewoon luister wat er wordt gezegd en geloof wat ik lees en niet de cognitieve dissonantie oplos door het allemaal voor mezelf te ontkennen kom ik tot een onvermijdelijke conclusie. Het is eerste wat ik niet kan vergeten. In 2014 meldde minister van Justitie Navarro publiekelijk dat de onderwereld de bovenwereld is doorgedrongen (Mogelijk infiltratie onderwereld in VDC, 2015). Ik dacht dat ik het net als iedereen had verdrongen, maar toen in de stukken van de rechter in de zaak Themis te lezen valt de onderwereld een miljoen heeft gepompt in de verkiezingen van 2016 (als ik mij niet vergis) kwam het weer boven. En het komt steeds weer boven als ik al die luxe auto’s ziet rondrijden en al die dure huizen gebouwd zien worden een economie, zeker na de pandemie, helemaal aan de grond is. Ook blijf ik met het gevoel dat rond de online gaming iets niet helemaal klopt. Hoe komt het dat ons eiland daarin een big player is? Wanneer en hoe is dat zo gekomen? (Smit, 2021)

Maar er zijn meer balken in onze ogen. Zo is het team ondermijnende criminaliteit in 2022 verlengd. In vertrouwelijke stukken staat dat de onderwereld overal is doorgedrongen (Ondermijnende criminialiteit tot op het hoogste niveau, 2022). Dat was ook het resultaat van een onderzoek dat ook eens weer is herhaald, dat uitgevoerd is door een internationaal bureau InSight Crime, dat is gevestigd in Colombia (Cokehandel een gevaar voor het Koninkrijk, 2021).

Dus blijf ik ontkennen dat de onderwereld boven is maar als ik naar bed ga weet ik beter. Maar er is afgelopen weekend weer iemnd ge liquideerd en de de liquidatie van de rapper uit Tilburg hebben wij niets meer van gehoord.

 


 

 

References

Cokehandel een gevaar voor het Koninkrijk. (2021, maart 1). Opgehaald van antilliaansdagblad.com: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/23220-cokehandel-een-gevaar-voor-het-koninkrijk

Mogelijk infiltratie onderwereld in VDC. (2015, april 2). Opgehaald van knipselkrant-curacao.com/amigoe: https://knipselkrant-curacao.com/amigoe-mogelijk-infiltratie-onderwereld-in-vdc/

niveau, O. c. (2022, mei 21). Opgehaald van antilliaansdagblad.com: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/25676-ondermijnende-criminaliteit-vrijwel-overal-aanwezig-in-caribisch-deel-koninkrijk

Smit, H. (2021, november 10). Curaçao is een paradijs voor illegale online casino's. Opgehaald van www.ftm.nl: https://www.ftm.nl/artikelen/casinos-op-curacao

 

 

 

Miguel Goede

 

Beton, glas en asfalt

Posted on March 19, 2023 at 5:25 PM Comments comments ()

Beton, glas en asfalt

 

DRAFT 3.0

 

20 maart 2023-03-18

 

Bij ons staan deze drie voor economische ontwikkeling. Helaas is dit bricks-and-mortar. Ik heb het er al vaak over gehad. Het allemaal de oude economie die een negatieve waarde heeft als wij echt alle (externe) kosten zouden mee rekenen. Hier staat tegenover dat wij mondi en natuur associëren niet ontwikkeld, lelijk en vies. Men kan zich niet voorstellen dat de toerist juist komt voor deze natuur en dat dit ons onderscheid van andere eilanden. Wij zijn niet instaat een toerisme te ontwikkelen waar juist de natuur centraal staat. Of andere economische sector die geen beton, glas, staal en asfalt veronderstellen. Wij zijn gevangen in een ander tijdperk en ik ben op het punt dat ik het niet meer ga uitleggen aan mensen die het niet zien of niet kunnen zien. Het is wel jammer want z’n leegstand pand als bijvoorbeeld aan de St. Rosaweg ruim je niet een twee drie op. Want net als overal ter wereld staan steeds meer bedrijfspanden leeg. In Punda en andere delen van Willemstad worden deze steeds vaker verbouwd tot woonruimte.

 

Miguel Goede

 

 

e-Dokter

Posted on March 18, 2023 at 7:05 PM Comments comments ()

e-Dokter

 

DRAFT 3.0

 

19 maart 2023-03-18

 

Orlando belde mij een dag eerder uit om mij uit te nodigen om rond acht uur in de studio te zijn om te praten over Vision Curaçao 2030. Uit mijn agenda blijkt weldra dat ik half negen een afspraak heb met de arts. Orlando denk natuurlijk dat ik het wel zal redden, maar ik weet beter. De volgende ochtend op weg naar de studio komt de boodschap van de dokter op mijn smartphone binnen om mij aan de afspraak te herinneren.―Het medisch centrum heeft een online applicatie waar de patiënt zelf een afspraak boekt en via berichten wordt geïnformeerd.―Ik stuur een bericht terug dat ik mogelijk iets verlaat ben. Ik heb niet de illusie dat het bericht gelezen zal worden.

Na het programma haast ik mij naar de afspraak en herkt de zuster mij en ze leek op de hoogte van het feit dat ik te laat zou zijn. Ze verzocht mij om dicht bij de deur van de dokterskamer plaats te nemen. Ze verzocht mij wel om via mijn telefoon een verwijsbrief van mijn huisarts te regelen. Daarna ging ik even mijn e-mails afwerken, om te beginnen die aan mijn huisarts over de verwijsbrief. Terwijl ik werk hoor ik de stem van de dokter. Ik was nog niet klaar of ik werd naar binnen geroepen. Het was verwarrend want ik zag de dokter nergens, maar ik hoorde zijn stem. Ik zag alleen een vrouwelijke collega. Ik kreeg in de gaten dat de dokter op het beeldscherm van zijn PC te zien was. Ik ken de dokter persoonlijk en al een lange tijd. Ik herinner mij dat hij mij had uitgelegd dat hij soms voor zijn accreditatie in het buitenland zit. Dus begroeten wij elkaar hartelijk. Samen met zijn collega hier en hij waarschijnlijk in Nederland voerden ze de anamnese. Hij schrijft twee pilletjes voor en wil na een maand weer evalueren en wil daarom ook een bloedonderzoek als nulmeting. Wij waren dus snel klaar. Ik vraag om het recept. De doktoren herinnerden mij dat het al digitaal bij de bokita lag.

Slecht een ding kon beter. Bij de apotheek was niet goed doorgegeven welke dokter het recept had geschreven en moest dat met SVB worden geklaard. Ik kreeg pillen voor twee dagen mee en daarna zou men het hebben uitgezocht. Zo moest ik twee dagen later toch weer naar de botika.

Dit geval laat zien dat op sommige plekken zaken wel veranderen en dat technologie en mensen die zich daar aan aanpassen een belangrijke rol in vervullen. Helaas snappen veel mensen op vele andere plekken dit niet.

 

Miguel Goede

 

Aqualectra LED

Posted on March 18, 2023 at 1:20 AM Comments comments ()

Aqualectra LED

 

 

DRAFT 3.0

 

18 maart 2023

 

Laatst reed ik weg van een klein onderonsje ter gelegenheid van de verjaardag van een vriend. Ineens viel het mij op dat ik de gaten op de weg goed kon zien. De LED verlichting werkt. Ik zag al een paar dagen dat men op vele wegen op het eiland ermee bezig was. Ik herinner mij de pilot in onder anderen Julianadorp. Ook herinner ik mij dat tijdens de avond macha’s van carnaval de lichten steeds werden gedempt.

Maar nu begin ik te denken. Wat weten wij nu van dit project? Wat voor capaciteiten hebben dit systeem? Want het zijn niet zomaar LED lampen, het zijn smart lampen en die systemen kunnen veel meer; ze kunnen alle soorten data verzamelen (AAEON, 2020). Ik ben daar een voorstander van maar het moet wel transparant. Wat registreren deze smart lampen?

Ook is Aqualectra binnenkort internet provider. Ik neem aan dat dit primair te maken heeft met hun smart meters en smart lampen. Maar ik hoor ook dat ze echt internet gaan aanbieden. Ook hier ben ik groot voorstander van en niet op de eerste plaats omdat het concurrentie betekent voor FLOW, want ik geloof niet in concurrentie―en oligopolie is geen concurrentie―maar omdat internet via een overheidsNV weer deels in handen is van de overheid. Internet is ESSENTIEEL voor de toekomst van het land. En let wel, wij hebben dan nog geen zeekabels want die zijn verkocht aan FLOW. In landen zoals Engeland zou een dergelijke privatisering ondenkbaar zijn.

Voeg hier ook bij dat er binnenkort een pilot gebint met windmolens op zee aan de noordkant. Binnenkort komt een Nederlandse minister voor miljoenen euros hier tekenen. Het sterven van Aqualectra is om binnen niet al te lange tijd 70 of 80% duurzame energie te produceren. De staatssecretaris koninkrijk relaties heeft aangeboden om de transitie naar 100% duurzame energie mee te willen betalen.

Mijn punt is: wat is de visie van Aqualectra? En hoe past het in de visie van Curaçao? Als wij de visie zouden kennen kan iedereen met een eigen visie daar rekening mee houden. Zo zouden leerlingen en hun ouders daar rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de studiekeuze. Een ander punt is dat is dat de energie transitie volgens mij niet is bereikt als het utiliteitsbedrijf 100% duurzame energie produceert, maar als de burgers anders over energie en natuur denken, dus als de burger transformeert. Maar voorlopig moeten wij het stellen met nieuws over de klucht in de politie, politienieuws, inclusief verkeersongelukken. Un felis anochi.

 

References

AAEON. (2020). Smart Street lights make cities more attractive for both businesses and communities. Retrieved from www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=0USjNa2nUzg&t=11s

 

 

 

 

Miguel Goede

 


Rss_feed